BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sesja Rady Miejskiej

Majowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

Majowe obrady radnych Rady Miejskiej w Starachowicach dotyczyły m.in. sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2016 r. Sprawozdanie przedstawił zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Adam Sroczyński. Podczas sesji radni również wprowadzili zmiany w budżecie miasta, przekazując środki na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Podczas majowej sesji radni zapoznali sięze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Prezydent Marek Materek zgłosił do porządku obrad nowe projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta. Pierwszy z nich dotyczył przetargu ogłoszonego na budowę ul. Piaskowej. Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel po ogłoszeniu przetargu okazała się niewystarczająca, dlatego konieczne było jej zwiększenie celem wyłonienia wykonawcy prac i podpisania umowy. Drugi wniosek dotyczył realizacji przez Gminę Starachowice programu „Razem Bezpieczniej” na który gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości, łącznie 110 tys. zł.
Radni zmniejszyli o kwotę 127 tys. 746 zł wysokość wkładu własnego, przeznaczonego na budowę połączenia ul. Iglastej z ul. Batalionów Chłopskich. Fundusze te przeznaczono na remont odcinka ul. Batalionów Chłopskich.
W kolejnej części obrad dotyczącej głosowania nad projektami uchwał radni dokonali zmian w budżecie m.in. wprowadzając do realizacji nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Pośród nich znalazły się „Modernizacja parkingu przy ul. Leśnej”, „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 3 od strony wschodniej”, „Utwardzenie terenu działki przy ul. H. Bosaka, ul. Pustowójtówny”.
Ponad 300 tysięcy złotych radni zabezpieczyli w budżecie miasta na realizację projektów zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe w ramach programu „Zielone podwórka”. Pośród zgłoszonych inwestycji znalazły się:
- modernizacja chodnika przy ul. Reja 8,
- wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Majówka 8,
- wykonanie 8 miejsc postojowych przy ul. Śląskiej 2 B,
- modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10,
- wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Żeromskiego 2,
- wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Staszica 1,
- budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7,
- wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Reja 2.

Rada Miejska  przyjęła także uchwałę w sprawie oddania w użyczenie działek ewidencyjnych numer 741 oraz 327/128 (obręb 0001), położonych w Starachowicach przy ul. 1 Maja, tereny te przekazano w nieodpłatne użyczenie na rzecz firmy MAN, która wybuduje tam miejsca parkingowe. Wymienione działki przylegają do terenów będących własnością firmy MAN Bus Sp. z o.o. dlatego ich użyczenie pozwoliłoby na budowę parkingu, który przyczyniłby się do rozwiązania problemu parkowania w tym rejonie miasta oraz zwiększyłyby bezpieczeństwo pracowników firmy. Koszt budowy pokrywa firma MAN a parking w dni wolne od pracy byłby ogólnodostępny.

Podczas obrad przyjęto uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach .Radni wybrali swoich przedstawicieli do tego gremium, zostali nimi radni Bronisław Paluch i Piotr Babicki.

Akceptacje Rady uzyskała także uchwała dotycząca nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Starachowice w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach, stanowiącej ul. Składową.
Radni zaakceptowali wykaz kąpielisk na rok 2017 zlokalizowanych na terenie Gminy Starachowice, które w najbliższym sezonie letnim będą dostępne do osób korzystających z kąpieli wodnych.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie: //bip.um.starachowice.pl/

 

 

Relacja z obrad

 

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept