BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

PWiK Spółka z o.o.

 loga ok kolor 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

 

siedziba pwik ulica iglasta 5 w starachowicach

Pogotowie Wodociągowe 994

Biuro Obsługi Klienta

tel. 41 275 03 57, 41 275 03 67

Wydział Sieci Wod.-Kan.i Utrzymania Ruchu

tel. 41 275 03 48, 41 275 03 49

Dział Techniczny i Przygotowania Produkcji

tel. 41 275 03 25, 41 275 03 68

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 41 275 03 22

Sekretariat Zarządu

tel. 41 274 63 53, Fax. 41 275 03 36

www.pwik.starachowice.pl

poczta@pwik.starachowice.pl

 

 

Prezes Zarządu – Piotr Nowak

Skład Rady Nadzorczej:

Członek: Paulina Jesionek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67 098 600 zł i jest on podzielony na 11 831 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.
Struktura udziałów w kapitale zakładowym przedstawia się następująco:
Gmina Starachowice 85 389udziałów po 600 zł o łącznej wartości 51 233 400 zł
Gmina Wąchock 19 734 udziały po 600 zł o łącznej wartości 11 840 400 zł
Gmina Brody 4 650udziały po 600 zł o łącznej wartości 2 790 000 zł
Gmina Mirzec 2 058 udziałów po 600 zł o łącznej wartości 1 234 800 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach to firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Powstała w 1950 roku jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, aby w 1998 roku wyłonić obecny PWiK ze struktur Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. 

Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie czterech gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest wszelka dopuszczona prawem działalność gospodarcza, usługowa, handlowa i wytwórcza w obrocie krajowym i zagranicznym, służąca zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, a w szczególności: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Świadczenie najwyższej jakości usług dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków to nasz cel, który konsekwentnie realizujemy każdego dnia. Nasza woda jest jedyna w swoim rodzaju, bowiem Starachowice i okoliczne gminy zaopatrywane są z ujęcia wód głębinowych z utworów jurajskich w Trębowcu. Jest ona oceniana według klasyfikacji wód podziemnych jako „wysokiej jakości”, odznaczająca się bogatym składem mikroelementów niezbędnych dla zdrowia człowieka.
W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim w celu zapewnienia rzetelności świadczonych usług, potwierdzając kompetencje techniczne, zachowując bezstronność i niezależność Laboratorium PWiK wdrożyło i wciąż utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Potwierdza to uzyskany w marcu 2009 roku Certyfikat Akredytacji, wydany na okres czterech lat tj. do dnia 12 marca 2013 roku. W tym czasie Laboratorium objęte było stałą kontrolą jednostki certyfikującej, przechodziło coroczne audity w ramach ciągłego nadzoru, podczas których sukcesywnie rozszerzano zakres akredytowanych i stosowanych metod badawczych. Pod koniec 2012 roku podczas dwudniowej oceny przedłużającej ważność Certyfikatu, auditorzy bardzo wysoko ocenili kompetencje techniczne pracowników do wykonywania akredytowanych badań, nie zapisali żadnych niezgodności i potwierdzili spełnianie wymagań normy EN ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratorium otrzymało Certyfikat Akredytacji ważny przez kolejne cztery lata tj. do dnia 12 marca 2017 roku.
Ze szczególną uwagą traktowane są przez Spółkę obowiązki w zakresie ochrony środowiska, jakie nakłada na nas członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem działalności Spółki stało się więc uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Starachowicach oraz okolicznych gminach poprzez zrealizowanie Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków” do którego w 2004 roku decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Spójności.
W ówczesnym czasie był to jedyny projekt z regionu świętokrzyskiego, a także jedna z 22 pierwszych inwestycji w Polsce realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie obejmowało:
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starachowicach
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice oraz gminach: Mirzec i Wąchock
- modernizację ujęcia wody w Trębowcu wraz ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka
- budowę magistrali wodociągowej Stacja Uzdatniania Wody Trębowiec - Stacja Wodociągowa Majówka.
Projekt spełnił wyjątkową misję społeczną, jaką jest dostosowanie poziomu życia naszej społeczności lokalnej do poziomu krajów europejskich.

unia
W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucją Wdrażającą,a Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Celem strategicznym rozpoczętego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów.
Zadanie inwestycyjne modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków będzie realizowane w oparciu o zweryfikowany wniosek o dofinansowanie, w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. edukuje starachowicką młodzież

Uczestnikami Warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa świętokrzyskiego „Woda Twoim Przyjacielem – poznaj szanuj chroń” byli uczniowie powiatu starachowickiego. Organizatorem projektu edukacji ekologicznej było Stowarzyszenie „Staropolski Klaster Wodny” z siedzibą w Kielcach, który zrzesza spółki wodociągowe z województwa świętokrzyskiego. Na prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie ekologii Klaster uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach udostępniło eksploatowaną Oczyszczalnię Ścieków jako wyjątkową pomoc naukową tak aby uczestnicy warsztatów mogli zaobserwować zachodzące procesy technologiczne i ich korzystny wpływ na zasoby naturalne.
Zgodnie z harmonogramem uczniowie starachowickich szkół podstawowych zapoznali się z działalnością całej Spółki, poznali budowę oraz zasady funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków, a także procesy technologiczne ich oczyszczania. Program obejmował nie tylko zwiedzanie obiektu ale także samodzielne wykonywanie przez uczestników warsztatów badań wody i ścieków za pomocą „walizki ekobadacza”. Spotkanie z ekologią w formie aktywizujących warsztatów pozwalają uświadomić młodzieży konieczność ochrony środowiska i rozsądnego korzystania z zasobów wodnych.

 

 

Autor: Magdalena Kozera
kozeram@pwik.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję