BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba - Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45

Referat Edukacji, Kultury,Sportu,Turystyki i Promocji Miasta (pok. 19 parter),
tel.(41) 273 83 65, (41) 273 83 66
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach, zwana w dalszej treści Gminną Komisją, powołana Zarządzeniem Nr 595/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 listopada 2018 r. działa na podstawie art. 4¹ ust. 1,3,4 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2277).

Gminna Komisja koordynuje działania w sferze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Starachowice.
Gminna Komisja pracuje w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W szczególności do jej zadań należy:
- przygotowanie projektów Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej ;
- udział w opiniowaniu decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych przy udziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i/lub Straży Miejskiej;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- podejmowanie czynności zmierzających do udzielenia wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą domową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- prowadzenie kontroli realizatorów zadań Gminnych Programów oraz cykliczne omawianie wyników kontroli,
- podejmuje działania interwencyjno - motywacyjne w stosunku do osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz sprawców przemocy domowej,
- informuje o możliwościach, formach uzyskania pomocy i terapii w specjalistycznych placówkach na terenie miasta Starachowice.

GKRPA podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz interwencje w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek instytucji lub osoby fizycznej, której znane są problemy występujące w rodzinie – w związku z nadużywaniem alkoholu bądź przemocą domową (członka rodziny, sąsiada, pracodawcy, KPP, MOPS, Prokuratury Rejonowej, kuratora, wspólnoty mieszkaniowej, itp.)

Postępowanie GKRPA skutkuje przekazaniem sprawy do sądu – w przypadku nie podjęcia leczenia, zgodnie z orzeczeniem biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a w przypadku znęcania się psychicznego/fizycznego nad rodziną, wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty”.

W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pracą Gminnej Komisji kieruje Przewodniczący Gminnej Komisji, a w czasie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji lub Sekretarz.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Włodzimierz Orkisz
mail: profilaktyka@starachowice.eu
tel. 790-666-011

 

 

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję