BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się podatkiem leśnym od osób fizycznych:

Sylwia Stawiarska (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 46

e-mail: sylwia.stawiarska@starachowice.eu

Elżbieta Piszczyk (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 43

e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Kinga Grosicka (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 28

e-mail: kinga.grosicka@starachowice.eu

Małgorzata Radosz (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 54

e-mail: malgorzata.radosz@starachowice.eu

Beata Bzinkowska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 10 46

e-mail: beata.bzinkowska@starachowice.eu

Paulina Wójcik (księgowośćpodatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 48

e-mail: paulina.wojcik@starachowice.eu

 

 

II. STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

Stawka podatku leśnego jest równowartością pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych to 50% stawki określonej wyżej.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja podatkowa lub korekta informacji - na formularzu wg wzoru IPN-1 .(druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Do informacji należy załączyć wykaz współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu więcej niż jednej osoby - na formularzu wg wzoru WW-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Druki informacji IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 obowiązujące od 1 lipca 2019 roku znajdziesz tutaj

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

I rata do 15 marca każdego roku;

II rata do 15 maja każdego roku;

III rata do 15 września każdego roku;

IV rata do15 listopada każdego roku

lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, dla którego upłynęły wyżej podane terminy płatności.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie podanym
w decyzji podatkowej.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku leśnego:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w decyzji

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej

 

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów lub budynków.

Informację sporządzoną na formularzu IPN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 do 4 oraz art.6 ust. 5 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. O podatku leśnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.).

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję