BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. centrala (41) 273-82-00, (41) 273-83-00

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się podatkiem od nieruchomości osób fizycznych:

Elżbieta Piszczyk (wymiar podatku)

tel. (41) 273-83-75

e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Marzena Owsianik (wymiar podatku)

tel. (41) 273-83-75

e-mail: marzena.owsianik@starachowice.eu

Anna Pocheć (wymiar podatku)

tel. (41) 273-83-75

e-mail: anna.pochec@starachowice.eu

Renata Wójcik (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-61, 273-82-88

e-mail: renata.wojcik@starachowice.eu

Barbara Bujnowska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-61, 273-82-88

e-mail: barbara.bujnowska@starachowice.eu

II. STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

Stawka podatku leśnego w 2016 roku wynosi 42,19 zł za 1ha lasu.

Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych to 50% stawki określonej wyżej.

Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,77 zł za m3 (komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. - M. P. poz. 1028).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja podatkowa lub korekta informacji - na formularzu wg wzoru IPN-1 .

Do informacji należy załączyć wykaz współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu więcej niż jednej osoby - na formularzu wg wzoru WW-1 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

I rata do 15 marca każdego roku;

II rata do 15 maja każdego roku;

III rata do 15 września każdego roku;

IV rata do15 listopada każdego roku

lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, dla którego upłynęły wyżej podane terminy płatności.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie podanym
w decyzji podatkowej.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku leśnego:

1. bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach

2. drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w decyzji

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) w oddziałach Banku PKO BP w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

- Radomska 48 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów lub budynków.

Informację sporządzoną na formularzu IPN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 do 4 oraz art.6 ust. 5 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. O podatku leśnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.).

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję