BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

"Za życiem"

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”( Dz.U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.), kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Centrum Usług Społecznych. W przypadku tego rodzaju wsparcia nie ma zastosowania procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

Asystent rodziny stał się odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wymagane dokumenty

1) zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

2) dokument potwierdzający ciążę;

3) orzeczenie niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

4) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1250)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2021 poz. 159 z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 pkt 13a) dodano asystentowi rodziny nowe zadanie: realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.)

 

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept