BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego na najem lokalu Czerwonego Krzyża 1 w Starachowicach

Informacja o wyniku przetargu.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokal o pow. 42,83 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Czerwonego Krzyża w Starachowicach. 

Lokal składa się z trzech pomieszczeń: sklepowa, zaplecze i sanitarne. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjny, CCW, gazową i c.o.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 08 kwietnia 2022 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45, w pokoju nr 26.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki netto za1 m2 powierzchni lokalu wynosi 16,26 zł.

Celem przetargu jest uzyskanie najwyższego miesięcznego czynszu najmu za lokal użytkowy.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości: 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem: wadium przetargowe najmu lokalu Czerwonego Krzyża 1 w Starachowicach, najpóźniej do dnia 01 kwietnia 2022 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice Santander Bank Polska Nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
  2. złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45 (główne stanowisko) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice. „Oferta przetargowa najmu lokalu Czerwonego Krzyża 1. Nie otwierać przed dniem 08.04.2022 roku i godz. 1200”.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 106/2022 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 08.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Starachowice, znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 1 usytuowanego przy ul. Czerwonego Krzyża w Starachowicach-  kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w pokoju nr 26 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, tel 41 273 82 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept