BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Priorytetowe zadania w bieżącym roku szkolnym

Priorytetowe zadania w roku szkolnym 2018/2019


I.    Edukacja i wychowanie


Lp. Tematyka Forma

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja obchodów 100-lecia obchodów uzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

 

 

 

  

 • rajd SKKT „W hołdzie Ojczyźnie”,
 • gazetki okolicznościowe w klasach,
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych, historii, języka polskiego,
 • oglądanie filmów dokumentalnych, fabularnych dot. walki o wolną, niepodległą Polskę,
 • głośne czytanie fragmentów powieści S. Żeromskiego „Syzyfowe prace”,
 • wystawa „Życzenia dla Polski” (plakaty, życzenia z Dnia Patrona VI.2018),
 • rekord „dla niepodległej” – udział w akcji MEN i Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej: odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 09.11.2018 r. o godz. 11.11,
 • konkurs plastyczny kl. I – III pt. „Polskie symbole narodowe od przeszłości do współczesności”- X.2018r.,
 • konkurs poetycki kl. IV - VIII pt. „Moje niepodległa” X.2018 r.,
 • Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Polskie drogi do niepodległości” XI.2018 r.,
 • koncert pieśni patriotycznych dla rodziców i uczniów pt. „Śpiewajmy niepodległej” w wyk. uczniów kl. I – VI, chórów Unisono i Lutnia z Szerzaw,
 • akcja „Kotylion”, rozdawanie mieszkańcom miasta kotylionów XI.2018 r.,
 • złożenie wiązanek pod pomnikiem niepodległości w Starachowicach przez SU,
 • upamiętnienie lokalnego bohatera Eugeniusza Wydrzyckiego, mieszkańca przedwojennego Wierzbnika poprzez zapalenie zniczy, modlitwę i złożenie kwiatów na jego grobie,
2. Przygotowanie uczniów klas VIII do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
 • Udział w egzaminach próbnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego;
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki;
 • motywowanie uczniów do bieżącej nauki;
 • współpraca z rodzicami w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych;
3. Przygotowanie uczniów klas VIII do wyboru szkół ponadpodstawowych zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi i intelektualnymi.
 • zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z wychowawcą, wycieczki zawodoznawcze;
4. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla rodziców uczniów klas 0 i I.
 • zajęcia z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego;
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna klasy 0 i I.
 • przeprowadzenie zajęć z resuscytacji;
6. Realizacja działań związanych z integracją uczniów niepełnosprawnych – nawiązanie współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 11.
 • spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli;
7. Innowacje pedagogiczne – wychowanie fizyczne kl. IV - V.
 • realizacja zajęć wg programu, ewaluacja zajęć;

II.    Zadania wynikające ze sprawozdań z działalności organizacji w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji w roku szkolnym 2019/2019:


 1. ROS – ewaluacja Regulaminu Przyznawania Srebrnych i Złotych Tarcz, procedury dot. bezpieczeństwa uczniów;
 2. WDN – szkolenia nt. nowych metod w nauczaniu i wychowaniu;
 3. Ewaluacja – zaplanować działania ewaluacyjne zgodne z potrzebami szkoły;
 4. Zajęcia logopedyczne: objęcie szczególną diagnozą i terapią logopedyczną uczniów kl. 0 i I, zajęcia indywidualne;
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: pedagogizacja rodziców w zakresie uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych wśród uczniów;
 6. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej: kontynuacja zajęć propagujących zdrowy i aktywny styl życia;
 7. Biblioteka szkolna – popularyzacja czytelnictwa, przeprowadzenie konkursu edukacyjnego „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” kl. I–III;
 8. Organizacje szkolne:
 •   PCK – prowadzenie działalności charytatywnej poza terenem szkoły, realizacja programu edukacyjnego „Chrońmy dziecięce uśmiechy”;
 •   SKKT – przeprowadzenie rajdu „W hołdzie Ojczyzny” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
 •   Chór – wykonać tablicę ze zdjęciami z występów.

 

 

 

 

 

Author: Zbigniew Saramak
sarzbych@wp.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept