BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Regulamin

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.
§ 1
Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Portal starachowice.eu – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiada Gmina Starachowice i Urząd Miejski w Starachowicach oraz wszystkie jednostki podległe Gminie, które korzystają z udostępnionych przez nią rozwiązań i dostępne pod adresem starachowice.eu lub pod innym adresem będącym w użyciu przez Urząd Miejski w Starachowicach oraz jednostki podległe..

Administrator - podmiot udostępniający Konto Użytkownika, którym jest Gmina Starachowice i jednostki podległe

Konto, Konto Użytkownika - zbiór funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do portalu starachowice.eu oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem serwisów wymagających zalogowania. Konto zakładane jest jednoczenie na wszystkich subportalach działających w ramach serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika. Baza Profili podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach.
§ 2
Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno Konto. Założone konto aktywne jest na wszystkich udostępnianych w ramach portalu stronach podmiotowych.

§ 3
Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a) zaakceptował Regulamin;
b) wyraził i zaakceptował zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną na adres skrzynki e-mail podany w trakcie rejestracji z danymi do logowania. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4
Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.

§ 5
Ważność konta; kasowanie kont Użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z konta. Rezygnacja skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w ramach portalu starachowice.eu a także portali jednostek podległych oraz usunięciem danych osobowych oraz Konta Użytkownika. Rezygnacji można dokonać wybierając odpowiednią opcję w Panelu Użytkownika. Administrator może wypowiedzieć umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług serwisu przez innych Użytkowników,

c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin.

e) w przypadku dłuższej niż 12 miesięcy nieaktywności Użytkownika.

§ 6
Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika. Dane osobowe użytkownika podane w procesie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich opcji w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 7
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres redaktor@starachowice.eu lub poprzez formularz kontaktowy „Zgłoś problem” dostępny na każdej stronie portalu .Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8
Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Gmina Starachowice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Administrator będzie komunikowała się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Administratora, Gminę Starachowice. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres redaktor@starachowice.eu.

sm32 STUDIO
Author: sm32 STUDIO
Stanowisko
Opis

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept