BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przepisy

UCHWAŁA NR I/11/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 25 stycznia 2019 r.


w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice


Na podstawie: art. 15 ust 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 poz. 2016, poz. 2435, ) art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), oraz art. 34a ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 poz. 1983, Dz.U z 2018 poz. 2244) Rada Miejska ustala, co następuje:

§ 1. Ustala się rodzaje biletów i opłaty za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej których organizatorem jest Gmina Starachowice ( komunikacja miejska) określone w cenniku opłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się uprawnienia dla określonych grup osób do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Starachowice oraz sposób dokumentowania tych uprawnień w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.
       2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego, siedzibie operatora oraz autobusach komunikacji miejskiej.

 

Rodzaje biletów stosowanych w komunikacji miejskiej. Opłaty za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej których Organizatorem jest Gmina Starachowice - komunikacja miejska.
Opłaty dodatkowe i manipulacyjne..

§ 1. Ustala się następujące rodzaje biletów stosowanych w komunikacji miejskiej:

1. Bilety papierowe jednorazowe:
a) bilety jednorazowe/czasowe normalne
b) bilety jednorazowe/czasowe ulgowe 50%
Bilet jednorazowy/czasowy upoważnia do jednorazowego przejazdu pojazdem, w którym został skasowany do zakończenia kursu tego pojazdu lub do kilku przejazdów w czasie 45 minut od momentu skasowania (czas przeznaczony na przesiadki wlicza się do czasu podróży).
2. Karnety 5 przejazdowe, w których jeden odcinek odpowiada jednemu biletowi jednorazowemu
3. Bilety okresowe imienne ( 7 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe) – bilety elektroniczne
a) bilety 7-dniowe, 30-dniowe, 90 dniowe normalne na wszystkie linie
b) bilety 7-dniowe, 30-dniowe, 90 dniowe ulgowe na wszystkie linie
    Bilety okresowe obejmują odpowiednio okres kolejnych 7, 30, 90 dni kalendarzowych dni licząc od dowolnego wybranego dnia.
    Bilet okresowy upoważnia do dowolnej ilości przejazdów środkami komunikacji miejskiej zgodnie z rodzajem biletu (normalny, ulgowy) na wszystkich liniach.
4. Bilety okresowe na okaziciela – bilety elektroniczne
5. Bilety dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów – bilety elektroniczne.
6. Bilety elektroniczne – e- portmonetka.

§ 2. Ustala się ceny biletów stosowanych w komunikacji miejskiej, której Organizatorem jest Gmina Starachowice.

1. Bilety w formie papierowej. / 2. Bilety elektroniczne – okresowe – Starachowicka Karta Miejska -CENNIK
3. Opłaty za czynności związane ze Starachowicką Kartą Miejską
a) opłata za wydanie duplikatu SKM – 15,00 zł
4. Opłaty dodatkowe i manipulacyjne.

   1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę obowiązującą na terenie gminy Starachowice cenę biletu jednorazowego normalnego;
   2. Opłata dodatkowa wynosi:
   a) 50-krotność ceny określonej w § 8 pkt. 1 – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
   b) 40-krotność ceny określonej § 8 pkt. 1 – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
   c) 20-krotność ceny określonej w § 8 pkt. 1 – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt;
   d) 150-krotność ceny określonej w § 8 pkt. 1 – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny;
   3. Osoba, na którą nałożono opłatę dodatkową może złożyć odwołanie/reklamację do Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach (Operatora). Reklamację rozpatruje Zarząd w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
   4. Zarząd Operatora po rozpatrzeniu reklamacji/odwołania utrzymuje opłatę w mocy, umarza ją w całości lub części lub uznaje opłatę za niezasadną.
       Opłata nie może być umorzona w stosunku do osoby, na którą w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o umorzenie została nałożona opłata dodatkowa.
   5. Opłata manipulacyjna uwzględnia ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej i wynosi 10 % opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w pkt 2;
   6. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona do kontroli biletów pobiera opłatę manipulacyjną gdy:

      * dokonał umorzenia opłaty dodatkowej w przypadku okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do tych uprawnień w ciągu 7 dni od daty wystawienia mu dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej;
      * dokonał umorzenia opłaty dodatkowej w przypadku okazania przez pasażera odpowiedniego ważnego dokumentu przewozu, którego nie posiadał podczas przejazdu w ciągu 7 dni od daty wystawienia mu dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Wykaz uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Starachowice oraz sposób dokumentowania tych uprawnień

I. Osoby uprawnione do przejazdów ze zniżką 50% - ulgi ustawowe

Do korzystania z przejazdów za jednorazową opłatą ulgową 50% oraz miesięcznych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich rodzajach linii miejskich (ulgi ustawowe) uprawnieni są:
a. studenci szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, poz.2024, poz. 2245 )
b. weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta- rencisty zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. 2018 poz. 937, poz.2018)
c. osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

II. Osoby uprawnione do przejazdów ze zniżką 50% ulgi gminne

Do korzystania z przejazdów za jednorazową opłatą ulgową gminną oraz kwartalnych, miesięcznych i tygodniowych biletów ulgowych na wszystkich rodzajach linii miejskich uprawnieni są:
1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie dokumentu zawierającego datę urodzenia
2. dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
3. uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC
4. emeryci i renciści, mieszkańcy Gminy Starachowice, którzy nie ukończyli 70 lat życia, nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń – legitymacja emeryta/rencisty łącznie z dokumentem tożsamości
5. inwalidzi słuchu, którzy ukończyli 21 lat życia i są mieszkańcami Gminy Starachowice – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (symbol schorzenia 03-L) lub aktualnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem "inwalida słuchu"
6. osoby będące mieszkańcami Gminy Starachowice, otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne – na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy lub zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

III. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych specjalnych

1. Do korzystania z przejazdów ulgowych gminnych specjalnych na podstawie biletu okresowego – 30 dniowego uprawnieniu są:
mieszkańcy Gminy Starachowice uprawnieni do udziału w Programie „Duża Starachowicka Rodzina” zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale NR IX/11/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Starachowice Programu „Duża Starachowicka Rodzina” - na podstawie Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Prezydenta Miasta Starachowice o następujących 7 pierwszych numerach 2611011 wraz z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną/studencką

IV. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów (ulga 100 %)

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich rodzajach linii miejskich bez względu na miejsce zamieszkania i stopień inwalidztwa (niepełnosprawności) – (ulgi ustawowe) uprawnieni są:
a. inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy, (na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin- jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2193 );
b. osoby represjonowane - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez organ rentowy
c. opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wskazani przez uprawnionego, któremu towarzyszą jako opiekunowie
d. posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie legitymacji posła lub senatora (na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora jednolity tekst Dz. U. z 2018r poz. 1799);

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich rodzajach linii miejskich (ulgi gminne) uprawnieni są:
a. dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu poświadczającego wiek dziecka,
b. ociemniali wraz z przewodnikiem, psem przewodnikiem lub opiekunem (symbol schorzenia – 04-O) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. Przewodnikiem osoby ociemniałej może być osoba, która ukończyła 13 lat;
c. osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego wiek.
d. osoby całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji - niepełnosprawni w stopniu znacznym (dawna I grupa inwalidztwa), wraz z pełnoletnim opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, lub dokument tożsamości i wypis z treści orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji;
e. dzieci niepełnosprawne, młodzież niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; (legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności),
f. rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. e. przy przejazdach wraz z dzieckiem lub przy przejazdach po dziecko na trasie: z miejsca zamieszkania (pobytu) do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka, oraz dokumentu poświadczającego miejsce zamieszkania i adres placówki lub instytucji, do której dziecko uczęszcza, Opiekunem dziecka niepełnosprawnego może być osoba, która skończyła 13 lat.
g. młodzież niepełnosprawna w stopniu znacznym i umiarkowanym, ucząca się do 21 roku życia wraz z pełnoletnim opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i ważnej legitymacji szkolnej,
h. osoby będące członkami Związku Sybiraków - na podstawie legitymacji członkowskiej Związku Sybiraków,
i. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Starachowicach podczas wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej i biletu wystawionego przez Przewoźnika na wniosek Komendanta Straży Miejskiej.
j. długoletni, honorowi dawcy krwi, zrzeszeni w PCK Region Starachowice, którzy oddali min. 15 litrów krwi-kobiety i 18 litrów-mężczyźni; oraz długoletni, honorowi dawcy krwi, zrzeszeni w PCK Region Starachowice, którzy oddali min. 12 litrów krwi-kobiety i 15 litrów –mężczyźni, a stan ich zdrowia potwierdzony odpowiednią dokumentacją nie pozwala na dalsze oddawanie krwi, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Starachowice - na podstawie stosownego zaświadczenia wystawionego przez PCK Region Starachowice,
k. dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gmin Starachowice, których odległość od miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przekracza 4 km – z wyłączeniem okresu ferii letnich – na podstawie stosownego zaświadczenie wystawionego przez wydział właściwy do spraw edukacji w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
l. osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzony decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadaniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych lub stosownej legitymacji,
m. kombatanci w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 276 ) - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadaniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych lub stosownej legitymacji.
n. wszyscy pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada

3. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jest również zarejestrowany przez kasownik w autobusie – bilet elektroniczny – Starachowicka Karta Miejska - wydany przez Przewoźnika po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
4. Obowiązek rejestracji przejazdu nie dotyczy biletów elektronicznych okresowych.

 

UZASADNIENIE


Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 poz. 2016, poz. 2435) przyznaje Gminie status Organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii lub sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.( art. 7 ust. 1 pkt 1). Określone w ustawie zadania organizatora wykonuje w przypadku gminy – prezydent miasta. ( art. 7 ust.4 pkt 1). W art. 15 ustawa określa zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego, stwierdzając że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W art. 50a ustawa przyznaje Radzie gminy możliwość ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. (
„Rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym...).

W uchwale rozszerzono katalog osób uprawnionych do ulgowych przejazdów – przyznano to prawo uczniom i studentom zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC.

Wprowadzono również bezpłatne przejazdy w dniu 1 listopada dla wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej w Starachowicach. Z uwagi na ogromne nasilenie ruchu samochodowego w tym dniu, rozwiązanie takie wydaje się racjonalne i konieczne.

Uchwała zmienia system taryfowy czyniąc go bardziej czytelnym. Ujednolicony został system biletu ulgowego – wprowadzono jeden bilet ulgowy w wysokości 50% wartości biletu normalnego, wycofano bilety ulgowe gminne i gminne specjalne dla osób które ukończyły 70 lat życia. Osoby posiadające prawo do ulgowych przejazdów gminnych uzyskały w ten sposób wyższą ulgę – taką sama jak ustawowa. Osoby, które ukończyły 70 lat życia uzyskują prawo do przejazdów bezpłatnych.

Uchwała zakłada wycofanie z obiegu karnetu 10 przejazdowych a w ich miejsce będą emitowane karnety 5 przejazdowe
W autobusach będą dostępne dwa rodzaje biletów specjalnych sprzedawanych przez kierowców 4 zł – bilet normalny, 2 zł bilet ulgowy. Takie rozwiązanie usprawni system sprzedaży biletów w autobusach.
Szacunkowa wartość wprowadzonych ulg wynosi ok 300 tys. złotych rocznie.

Author: Paweł Sarna
informatyk@mzk-starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept