BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Reklama

Reklamy wydają się nieodłączną częścią naszego życia. Pełnią funkcję informacyjną docierają do klienta oznajmiając o towarach lub usługach, które są wytwarzane przez reklamująca się firmę. Druga to funkcja perswazyjna, polegająca na reklamowany towar jest najlepszy dla kupującego i tylko on w pełni zaspokoi jego potrzeby. I wreszcie trzecia funkcja to funkcja utrwalająca. Jej rolą jest utrzymanie zdobytego już wcześniej klienta i podtrzymanie w nim pewności, że właśnie ta marka lub ten produkt jest najlepszy wśród konkurencji. Niektórzy wymieniają jeszcze inne funkcje reklamy takie jak funkcja ekonomiczna, edukacyjna oraz rozrywkowa.

W zależności od etapu cyklu reklamowego, poszczególne firmy muszą tak dobierać formę reklamy, aby w jak najlepszy sposób mogły one spełnić swoje zadanie.

Proponujemy Państwu wydzierżawienie wolnych witryn reklamowych w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".

 

Schemat rozmieszczenia witryn reklamowych na parterze galerii - kliknij

Schemat rozmieszczenia witryn reklamowych na piętrze galerii - kliknij

 

 reklama na zewnątrz galerii

 

ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 16.10.2013r. w sprawie: ustala się zasady oraz wysokość opłat z tytułu wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu tablicy w celu umieszczania reklam na gruntach stanowiących własność Gminy Starachowice.

ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 16.10.2013 r.

w sprawie: ustala się zasady oraz wysokość opłat z tytułu wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu tablicy w celu umieszczania reklam na gruntach stanowiących własność Gminy Starachowice.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i § 14 Uchwały Nr IX/20/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. zmienionej Uchwałą Nr V/9/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz.Woj.Święt.z 2004 Nr 13 poz. 236 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady oraz wysokość opłat z tytułu wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu tablicy w celu umieszczania reklam na terenie Targowiska Miejskiego w Starachowicach oraz Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach.

§ 2

1. Przyjmuje się, że reklamą lub oznaczeniem przedsiębiorcy w rozumieniu zarządzenia jest każda informacja, bądź wypowiedź związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową itp., mająca na celu przyczynienie się do zbycia towarów lub usług.

2. Poprzez reklamę należy rozumieć:

a) reklamę wolno stojącą- samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym,

b) reklamę wbudowaną- miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycji obiekcie budowlanym.

§ 3

1. Reklamy ustawione na gruntach będących własnością Gminy Starachowice wymagają zgody Prezydenta Miasta Starachowice oraz zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Starachowice a właścicielem (użytkownikiem) reklamy.

2. Umowy w celu umieszczenia reklam mogą być zawierane na czas oznaczony do lat trzech, jednak nie krótszy niż trzech miesięcy. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż trzy lata nastąpić może na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Decyzję wyrażającą zgodę na umieszczenie reklam podejmuje Prezydent Miasta Starachowice na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 1 do Zarządzenia).

§ 4

1. Umieszczenie reklamy następuje na wniosek właściciela (użytkownika) reklamy, który powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

b) adres, numer telefonu i numer NIP, 1/7

c) powierzchnię reklamy,

d) proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy,

e) ilość tablic reklamowych i planowany okres umieszczenia reklamy na nieruchomości gminnej.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) projekt graficzny reklamy i sposób montażu ( wymiary, kolorystyka, treść reklamy), b) plan sytuacyjny umieszczania reklamy na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 naniesioną lokalizacją gruntu,

§ 5

1. Wykorzystywanie gruntów w celach reklamowych jest odpłatne.

2. Wysokość opłat jest uzależniona od powierzchni 1 m2 tablicy reklamowej i określa ją Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Wszystkie ceny podane z Załączniku nr 2 do Zarządzenia mają charakter cen netto i do cen dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach Prezydenta Miasta Starachowice może ustalić indywidualną, stawkę czynszu dzierżawnego.

§ 7

Kolor, kształt i sposób wykonania reklam oraz tablic informacyjnych, o których mowa w § 2. pkt 2 powinny być zharmonizowane z otoczeniem, nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz nie powinny zawierać obraźliwych treści. Umieszczenie reklamy, w szczególności świetlnej, nie może mieć szkodliwych skutków dla otoczenia.

§ 8

Właściciel (użytkownik) reklamy po wygaśnięciu umowy ma obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt do stanu pierwotnego.

§ 9

Właściciel (użytkownik) reklamy, który zajmował nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, zaniechał złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy i nadal korzysta z nieruchomości w dotychczasowym zakresie, bądź złożył wniosek po wygaśnięciu umowy, zostanie obciążony za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynagrodzeniem odpowiadającym trzykrotnej wartości miesięcznego umownego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z nieruchomości, od dnia wygaśnięcia umowy.

§ 10

Właściciel (użytkownik) reklamy zobowiązany jest do utrzymania jej w należytym stanie technicznym i estetycznym.

§ 11

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego. 2/7

§ 12

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 13

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

W zastępstwie Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice

/-/

Sylwester Kwiecień

Wniosek na umieszczenie reklamy- Załącznik nr 1 do ZPM nr 404/2013 z dn 16.10.2013

.................... dn. ........................

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE UL. RADOMSKA 45 27-200 STARACHOWICE

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych

WNIOSEK NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARACHOWICE

1. Dane przedsiębiorcy –

właściciela reklamy, z którym ma być zawarta umowa: - osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do CEiDG wpisują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę działalności, - Spółki z o.o., spółki akcyjne, inne instytucje wpisują: nazwę i siedzibę firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................

2. Proponowana lokalizacja reklamy:................................................................................................ ................................................................................................................................................................ obręb ...................................... działka/i/ nr .............................

3. Opis reklamy (zaznaczyć odpowiednio):

 wolno stojąca trwale związana z gruntem

 wolno stojąca nie związana z gruntem

 naścienna

 jednostronna

 dwustronna

 witryna reklamowa w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" nr......................................................

 inna (opisać) .......................................... 4/7

Wymiary reklamy ..........................................................

Powierzchnia tablicy reklamowej w m² ............................... – jedna strona.

Rodzaj umocowania reklamy (w przypadku reklamy wolno stojącej nie związanej z gruntem) ............................................................................................................ ........................................................................................................................

4. Okres umieszczenia reklamy: od ..................................... do .................................

Załączniki do wniosku (zaznaczyć dołączone):

❒ reklamy w terenie ( w witrynie) lub szkic obiektu z umiejscowieniem reklamy

❒ projekt reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki i wymiarów oraz z konstrukcją,

❒ plan sytuacyjny umieszczania reklamy na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można kupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4)

...........................................................

(podpis)

OPŁATY ZA WYDZIEŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNAJMU TABLICY REKLAMOWEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAM

1. Miesięczne stawki opłat netto za 1 m² reklamy:

• Tablice reklamowe zlokalizowane przy Miejskiej Hali Targowej " Galeria Skałka" al. Armii Krajowej 28:

a) do 1 m2 tablicy (powierzchni reklamowej) wynosi 24,00 zł powyżej 1 m2 , za każdy rozpoczęty m2 (powierzchni reklamowej) wynosi 20,00 zł

b) każdy rozpoczęty m2 uważa się za pełny

c) jeżeli tablica reklamowa jest dwustronna, to powierzchnię drugiej strony liczy się jako ½ powierzchni pierwszej strony tablicy

d) stawka za dzierżawę pojedynczej witryny reklamowej znajdująca się wewnątrz budynku galerii dla osób wynajmujących kiosk handlowy wynosi 33,00 zł, dla firm zewnętrznych wynosi 66,00 zł

• Tablice reklamowe zlokalizowane przy Targowisku Miejskim w Starachowicach ul. Targowa:

a) do 1 m2 tablicy (powierzchni reklamowej) wynosi 24,00 zł powyżej 1 m2 , za każdy rozpoczęty m2 (powierzchni reklamowej) wynosi 20,00 zł

b) każdy rozpoczęty m2 uważa się za pełny c) jeżeli tablica reklamowa jest dwustronna, to powierzchnię drugiej strony liczy się jako ½ powierzchni pierwszej strony tablicy. 6/7

2. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m² wynajmu tablicy reklamowej zlokalizowanej przy Targowisku Miejskim w Starachowicach, ul. Targowa (o wymiarach 3,1m x : 4,23m)

a) do 1 m2 tablicy (powirzchni reklamowej) wynosi 26,00 zł powyżej 1 m2 , za każdy rozpoczęty m2 (powierzchni reklamowej) wynosi 22,00 zł

b) każdy rozpoczęty m2 uważa się za pełny

c) jeżeli tablica reklamowa jest dwustronna, to powierzchnię drugiej strony liczy się jako ½ powierzchni pierwszej strony tablicy.

W zastępstwie Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice

/-/

Sylwester Kwiecień

  

W przypadku zainteresowania ofertą dzierżawy prosimy o kontakt:

Tel 41 273 82 83, 664 132 922

(więcej w zakładce KONTAKT)

 

 

Autor: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję