BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program usuwania azbestu

Materiały zawierające azbest, wskutek kilkudziesięciu lat powszechnego stosowania, są dziś niemal wszechobecne.

Cechy użytkowe azbestu, np. duża odporność mechaniczna oraz ogniotrwałość, spowodowały, że znalazł on liczne zastosowania w wielu wyrobach wykorzystywanych przez ludzi. Rosnąca liczba zachorowań na py­licę azbestową jak również raka płuc spowodowały, że podjęto szereg radykalnych działań ograniczających skutki stosowania azbestu w naszym otoczeniu. 

Odpady azbestowe traktowane są jako niebezpieczne, a z uwagi na wszechobecność, ich usunięcie jest priorytetowe dla środowiska.

Gmina Starachowice w 2005 roku przystąpiła do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku, który został zastąpiony obecnie obowiązującym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. Program ten zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczanie terenów nieruchomości, budowę składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice

Starachowice jako pierwsza gmina w województwie świętokrzyskim zainicjowała taką akcję. Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zainteresowani, którzy złożyli wnioski i spełnili warunki Regulaminu otrzymali pomoc polegającą na sfinansowaniu demontażu pokrycia dachowego oraz transportu i utylizacji powstałego odpadu zawierającego azbest lub sfinansowaniu transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadania pochodzą obecnie z budżetu miasta oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Prace związane z usuwaniem i utylizacją wykonują firmy wyłonione przez gminę w drodze zamówienia publicznego. Firmy te muszą mieć odpowiedni sprzęt i uprawnienia do wykonywania tego typu robót.

Więcej informacji ...

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję