BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Patronat Prezydenta Miasta

Patronat Prezydenta Miasta Starachowice

Procedura przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem określonym w Zarządzeniu nr 193/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 10 maja 2017 roku.

Regulamin przyznawania Patronatu określa zasady obejmowania organizowanych przedsięwzięć - projektów patronatem Prezydenta Miasta Starachowice.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia - projektu.

Prawo przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice, jako podkreślającego rangę i szczególny charakter przedsięwzięcia – projektu przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Starachowice.

Wydarzenia objęte patronatem

Patronat Prezydenta Miasta Starachowice może być przyznany przedsięwzięciom – projektom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne. Dodatkowo ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Starachowic.

Wskazane projekty powinny mieć istotne znaczenie społeczne, edukacyjne lub powinny być wyrazem określonej postawy wobec zaistniałych zdarzeń.

Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Starachowic nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego oraz osobistego uczestnictwa Prezydenta.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zaproszeniem Prezydenta Miasta do udziału w wydarzeniu. Zaproszenia należy kierować w osobnej korespondencji.

honorowy patronat

Procedura przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice

Patronat Prezydenta Miasta Starachowice przyznawany jest na podstawie wniosku złożonego przez organizatora przedsięwzięcia.

Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Starachowice, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu.

O stanowisku Prezydenta Miasta Starachowice organizator powiadamiany jest niezwłocznie.

Odmowa przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice nie wymaga uzasadnienia.

 

Obowiązki organizatora

Organizator przedsięwzięcia - projektu, któremu został przyznany Patronat Prezydenta Miasta Starachowice, zobowiązany jest:
- do zamieszczenia informacji we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi wskazówkami,
- do informowania, w miarę możliwości, o fakcie przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia-projektu.

Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do przesłania w wersji elektronicznej plakatu promującego imprezę na adres redaktor@starachowice.eu, nie później niż 7 dni przed terminem przedsięwzięcia. 

Na plakacie Organizator zamieszcza obowiązkowo logo patronatu Prezydenta.

 

Informacje o patronacie na BIP

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta - regulamin przyznawania Patronatu

Wniosek o przyznanie patronatu

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję