BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Radomskiej

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.)

o g ł a s z a   t r z e c i    p r z e t a r g    u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

na wydzierżawienie na okres do 31 marca 2024 roku części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej.
Nieruchomość objęta przetargiem stanowi dwie działki niezabudowane nr 9/69 i 9/70 i jedną zabudowaną budynkiem starego szpitala nr 9/73, przeznaczona jest na prowadzenie działalności rekreacyjno-szkoleniowo-sportowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 130 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł, najpóźniej w terminiedo dnia 2 lutego 2023 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska oraz w Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl. Obowiązkowe jest odbycie wizji lokalnej na nieruchomości wraz z przedstawicielem Gminy przed wpłaceniem wadium.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 102,

tel. 41/273 82 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Starachowice

/-/

Marek Materek

Autor: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję