BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 21 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie: udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach o wyłączeniu stosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) do innych kategorii drzew lub krzewów.

Ogłasza:
o podjęciu prac nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach, w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody do drzew i krzewów wg kryteriów zawartych w projekcie uchwały.

(Projekt)
UCHWAŁA NR ...../...../2017
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia .................................2017 r.

w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody do niektórych kategorii drzew i krzewów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 83f ust. 1a i 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

§1. Ogłasza się wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

1) położonych w pasie drogowym drogi publicznej,
2) położonych w miejscu awarii lub remontu podziemnej infrastruktury technicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski dotyczące projektu uchwały można składać do Prezydenta Miasta od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 21 marca 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45, lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl.

Prezydent Miasta Starachowice
/-/
Marek Materek

 

Obwieszczenie stanowi załącznik do Zarządzenia 80/2017 r. Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21 lutego 2017 r.

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję