BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sierpniowe obrady Rady Miejskiej

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach odbędzie się w piątek, 26 sierpnia o godz. 9.00.

W programie obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2016 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lipca 2016 r.

6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

a) zapytania do wystąpienia.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za 2015 rok:

a) zapytania do wystąpienia.

8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za I półrocze 2016 r.:

a) Komisji Finansów i Budżetu,

b) Komisji Gospodarczej,

c) Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

d) Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2016 r.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok,

5) w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2016-2025 (z późn. zm.),

7) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” i przyjęcia do realizacji określonego w studium wykonalności przedsięwzięcia,

8) w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalniana i Al. Armii Krajowej w Starachowicach,

9) w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice,

10) w sprawie uchylenia uchwały nr VII/14/2016 Rady Miejskiej w sprawie przekazania prowadzenia Klubu Seniora „Manhattan”, działającego przy Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Starachowicach.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Włodzimierz Orkisz

Autor: Recenzenci

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję