BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

500 plus w nowym okresie zasiłkowym

We wtorek, 1 sierpnia, weszły w życie zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Do programu można dołączyć w każdym momencie. Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Mieszkańcy Starachowic mogą je złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 na parterze budynku – pokój nr 1.
Osoba, która ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko nie musi dołączać do swojego wniosku

żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim wypadku wsparcie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Należy wówczas wypełnić wniosek – pierwsze 4 punkty z części I (z wyłączeniem tabeli A) oraz część II. Jeżeli rodzic chce ubiegać się o świadczenie także na pierwsze dziecko to musi spełnić kryterium dochodowe decydujące o przyznaniu pieniędzy, czyli dochód nie może przekroczyć 800 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 1200 zł miesięcznie, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Ustala się go, biorąc pod uwagę dochody: małżonków lub opiekuna faktycznego dziecka (osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujących i pozostających na ich utrzymaniu dzieci w wieku do 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat – pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznej niepełnosprawności i w związku z nim przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. We wniosku należy wypełnić natomiast także tabelę A oraz punkty 6 i 7. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, także 5 punkt wniosku.
Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć nowy wniosek o świadczenie 500 plus, zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia?
Wnioskujący o 500 złotych na pierwsze lub jedyne dziecko musi dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenia: oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody, oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego (dotyczy członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne), inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej, jak np. utrata pracy czy rozwiązanie umowy o dzieło. Od 1 sierpnia tego roku oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa osoba wnioskująca o przyznanie 500 zł na pierwsze dziecko. Informacje te można jednak potwierdzić poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Aby przyspieszyć rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec). Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty do wniosku musi dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego za 2016 rok zawierające informacje o: - formie opłaconego podatku, - wysokości przychodu, - stawce podatku, - wysokości opłaconego podatku.
Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się wysłać wniosek elektronicznie, będzie miał możliwość również dołączyć załączniki w formie elektronicznej. Można skorzystać z ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, a cała korespondencja z gminą trafi do Wnioskodawców na utworzone konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl. Natomiast sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemów informatycznych banków, po ich wpłynięciu do ośrodka pomocy społecznej, załatwiane będą dalej drogą pisemną.
Szablony druków znajdziemy na stronie ministerialnej – mpips.gov.pl, klikając kolejno w zakładki: „Wsparcie dla rodzin w dziećmi, Rodzina 500 plus, Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze”. Są tam także wzory niektórych wymaganych oświadczeń, jak np. oświadczenia o wysokości składek zdrowotnych, oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy czy oświadczenia o dochodach swoich albo członka rodziny za 2016 rok. Sam wniosek ma dziewięć stron.
Zmiany w programie „Rodzina 500+”
W programie wprowadzono jednak kilka zmian. Mają one na celu uszczelnienie systemu rozdzielania pieniędzy. Najwięcej emocji wzbudzają zmiany dotyczące osób samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać pieniądze, będą one musiały dołączyć orzeczenie sądu dotyczące alimentów na dziecko. Wyjątkiem są sytuacje, gdy drugi z rodziców nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany. Do tej pory zdarzały się sytuacje, gdy rodzice żyli razem, a tylko dla potrzeb programu deklarowali samotne wychowanie i w ten sposób wyłudzali pieniądze. Druga istotna zmiana dotyczy okresu zatrudnienia. 500 zł na dziecko trudniej będzie otrzymać osobom, które rozwiązały umowę i w ciągu trzech miesięcy podpisały nową na niższą kwotę. W ten sposób niektórzy obniżali dochody, by otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Zmienią się również zasady wyliczania dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Wysokość tego dochodu na potrzeby przyznania świadczenia 500+ będzie ustalana co roku przez resort rodziny i publikowana w formie obwieszczenia.
Wszyscy chcący ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” na kolejny okres powinni zacząć składać nowe wnioski od sierpnia. Wnioski złożone do 31 sierpnia spowodują zachowanie „ciągłości” wypłat już od października 2017r.
Gdy wniosek zostanie złożony po 31 października:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia
W przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego
W przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego
Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem //www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Autor: Anna Kaczmarek
sr@mops.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję