BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja - Bioremediacja Zelewu Pasternik

FE POIS poziom pl 1 rgb copy

Projekt pn. „Przywrócenie walorów naturalnych Zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach
wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 Oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Podusmowanie z przeprowadzonych prac:

  1. Raport badań monitoringowych
  2. Raport z inwentaryzacji ornitologicznej 1
  3. Raport z inwentaryzacji ornitologicznej 2
  4. Rapot końcowy z inwentaryzacji ornitologicznej

 

 

  Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach, jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach” i podpisaniu w dniu 08.07.2021r. umowy z Konsorcjum firm: ANW Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ACS POLAND Sp. z o.o., nastąpiło w dniu 15.07.2021r. przekazanie terenu wybranemu konsorcjum firm.
  Przed rozpoczęciem prac w dniu 23.07.2021r. przeprowadzono komisyjne pomiary miąższości osadu dennego (mułu), przejrzystości wody i dokonano poboru próbek wody i osadu dennego do badań laboratoryjnych. Zmierzono również stężenie tlenu w warstwie powierzchniowej i przydennej. Pomiary wykazały niski poziom tlenu przypowierzchniowego oraz prawie zerowy przy dnie. Kolejny komisyjny pobór próbek oraz badania wody i osadu zostały wykonane w dniu 19.11.2021r. Porównując wykonane badania nastąpiła poprawa warunków tlenowych, zwiększyła się przejrzystość wody oraz nastąpiło zmniejszenie ilości osadów dennych na oczyszczanym zbiorniku.

Tlen dno

 

Tlen powierzchnia

 

przejrzystość

Osad

  Poniżej przedstawiamy nadzór naukowy nad realizowanym projektem. Przy każdym projekcie bioremediacyjnym bardzo ważny jest nadzór naukowy dlatego pragniemy przedstawić informacje o ekspertach naukowych sprawujących nadzór naukowo-badawczy nad naszymi pracami związanymi z bioremediacją Zalewu Pasternik w Starachowicach, które wykonujemy wspólnie z firmą ANW Sp. z o. o.

Profesor dr hab. Justyna Zamorska (Politechnika Rzeszowska) — Mikrobiolog.
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej. Prowadząca badania min. nad oceną jakości mikrobiologicznej wody z zastosowaniem metod hodowlanych, cytometrii przepływowej i lurninometrii, ochroną zasobów wód, oceną bakteriologiczną wody, gleby, powietrza, parazytologia odpadów i osadów ściekowych, mikrobiologią wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Współpracuje od ponad 15 lat z firmami zajmującymi się min. bioremediacją zbiorników wodnych, oczyszczaniem wód ze skażeń substancjami toksycznymi, likwidacją źródeł powstawania odorów organicznych.

Dr Robert Mazur (Akademia Górniczo-Hutnicza) — Inżynieria Środowiska - Inżynieria środowiska —rewitalizacja zbiorników wodnych, biologia i ekologia, biotechnologia środowiskowa, ekotoksykologia, technologie odnowy wody.
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Doktorat z nauk technicznych w specjalności Inżynieria Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach technologii ścieków oraz zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 60 publikacjami naukowymi oraz zrealizowanymi projektami naukowymi i przemysłowymi. Współpracuje aktywnie z firmami prowadzącymi procesy rewitalizacji wód powierzchniowych ACS Poland, REMEA sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej z renomowanymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w USA (OHIO State University), Niemczech (Deutsches Biomasseforschungszentrum), w Portugalii (Instituto Politftnico de Tomar), i innymi. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych i technicznych (narodowych i międzynarodowych). Wraz z firmą ACS Poland współpracuje od wielu lat i prowadzi badania nad efektywnością stosowanych metod biotechnologicznych w rewitalizacji zbiorników wodnych. Wyniki badań zostały opublikowane w kilkunastu czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Prowadzi również badania w zakresie ekotoksykologii wód powierzchniowych, jest autorem wielu ekspertyz w zakresie toksykologii i biotechnologii nad biopreparatami mikrobiologicznymi oraz efektami ich działania.

Dr inż. Marcin Sitarek (były pracownik Instytutu Rybactwa śródlądowego) — Ichtiolog.
Twórca technologii „Bioremediacji Mikrobiologicznej ekosystemów wodnych ACS_AQUA_MUNDA" rozwijanej obecnie z naukowcami z polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Ichtiolog i były pracownik Instytutu Rybactwa śródlądowego. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących biologicznej remediacji wód powierzchniowych. Główny Technolog w firmie ACS Poland Sp. z o. o.

Henryk Kościelny — Ornitolog.
Znany przyrodnik i ornitolog, fotograf przyrody, autor zdjęć w miesięczniku "Przyroda Polska", członek Górnośląskiego Klubu Ornitologicznego i Polskiego Klubu Ekologicznego, współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Działu Przyrody przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, autor wielu publikacji przyrodniczych.

 

 

 

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję