Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Młynarskiej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony, do właścicieli nieruchomści sąsiednich, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Młynarskiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka nr 188 o powierzchni 0,3401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00006952/3.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 338 250,00 zł.

Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 18.01.2022 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 34 000,00 zł najpóźniej do dnia 11.01.2021 r. oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 11.01.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 612/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 09.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Młynarskiej- kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Author: Justyna Malicka

Print