Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Inwestorskiego

Kazimierz Sławek: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Pokój: 117 (I piętro)
tel.: 41-273-83-79
e-mail: kazimierz.slawek@starachowice.eu

Do zadań Samodzielnego Stanowiska d/s Nadzoru Inwestorskiego należy:

 1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przydzielonego zadania inwestycyjnego w zakresie swoich uprawnień jako przedstawiciel zamawiającego.
 2. Planowanie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 3. Kontrola kosztów realizowanej inwestycji.
 4. Sporządzanie wniosków o warunki techniczne projektowanych przedsięwzięć, uzyskiwanie zapewnienia dostawy mediów.
 5. Uczestniczenie w określeniu przedmiotu zamówienia oraz udział w pracach mających na celu udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Uczestniczenie w opiniowaniu i konsultacjach dotyczących zleconych prac projektowych.
 7. Określanie szczegółowych potrzeb i udział w pozyskiwaniu terenu niezbędnego dla realizacji zadań.
 8. Kontrola i koordynacja realizacji przydzielonych zadań inwestycyjnych.
 9. Odbieranie wykonanych robót.
 10.  Rozliczanie formalne i rzeczowo – finansowe wraz ze sporządzeniem OT.
 11. Wykonywanie obowiązków wynikających z art.25 ustawy Prawo budowlane.
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print