Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Kierownik: Marzena Gębura
Pokój 103 (I piętro)
tel: 41 273-82-24
e-mail: marzena.gebura@starachowice.eunieruchomosci@starachowice.eu,
 
Renata Turek
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro )
tel: 41-273-82-20
e-mail: renata.turek@starachowice.eu
 
Krzysztof Jaśkiewicz
Stanowisko: Inspektor
Pokój 101 (I piętro )
tel: 41-273-82-21
e-mail: krzysztof.jaskiewicz@starachowice.eu

Jeremi Kiełek
Stanowisko: Inspektor
Pokój 101 (I piętro )
tel: 41-273-82-21
e-mail: jeremi.kielek@starachowice.eu

Karolina Wasilewski
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro )
tel: 41-273-82-27
e-mail: grazyna.winiarska@starachowice.eu
 

Justyna Malicka
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro )
tel: 41-273-82-27
e-mail: justyna.malicka@starachowice.eu

Marek Uliński
Stanowisko: Inspektor
Pokój 104 (I piętro )
tel: 41-273-82-58
e-mail: marek.ulinski@starachowice.eu

Agnieszka Mergalska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 104 (I piętro )
tel: 41-273-82-58
e-mail: agnieszka.mergalska@starachowice.eu

Barbara Ziewiec
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro )
tel: 41-273-82-20
e-mail: barbara.ziewiec@starachowice.eu

Do zadań Referatu Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami należy:

1. Regulowanie stanu prawnego gruntów podlegających komunalizacji.

2. Prowadzenie postępowań w zakresie:
a. podziału nieruchomości,
b. rozgraniczenia nieruchomości,
c. scalania i podziału nieruchomości,
d. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e. numeracji budynków i nadawania nazw ulicom,
f. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

3. Prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą oraz monitorowanie wtórnego obrotu tymi lokalami.

4. Monitorowanie sprzedaży nieruchomości przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Zbywanie nieruchomości oraz ich nabywanie na potrzeby inwestycyjne.

6. Prowadzenie postępowań w sprawach pierwokupu.

7. Udzielanie zezwoleń na zakładanie urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Przekazywanie środków trwałych na rzecz innych jednostek.

9. Prowadzenie zadań z zakresu udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

10. Ustalanie opłat planistycznych i adiacenckich.

11. Wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.

12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych gminy.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print