Program usuwania azbestu

Materiały zawierające azbest, wskutek kilkudziesięciu lat powszechnego stosowania, są dziś niemal wszechobecne.

Cechy użytkowe azbestu, np. duża odporność mechaniczna oraz ogniotrwałość, spowodowały, że znalazł on liczne zastosowania w wielu wyrobach wykorzystywanych przez ludzi. Rosnąca liczba zachorowań na py­licę azbestową jak również raka płuc spowodowały, że podjęto szereg radykalnych działań ograniczających skutki stosowania azbestu w naszym otoczeniu. 

Odpady azbestowe traktowane są jako niebezpieczne, a z uwagi na wszechobecność, ich usunięcie jest priorytetowe dla środowiska.

Gmina Starachowice w 2005 roku przystąpiła do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku, który został zastąpiony obecnie obowiązującym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. Program ten zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczanie terenów nieruchomości, budowę składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice

Starachowice jako pierwsza gmina w województwie świętokrzyskim zainicjowała taką akcję. Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zainteresowani, którzy złożyli wnioski i spełnili warunki Regulaminu otrzymali pomoc polegającą na sfinansowaniu demontażu pokrycia dachowego oraz transportu i utylizacji powstałego odpadu zawierającego azbest lub sfinansowaniu transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadania pochodzą obecnie z budżetu miasta oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Prace związane z usuwaniem i utylizacją wykonują firmy wyłonione przez gminę w drodze zamówienia publicznego. Firmy te muszą mieć odpowiedni sprzęt i uprawnienia do wykonywania tego typu robót.

Więcej informacji ...

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print