Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń na 03.08.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący:

części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działki numer 7/66 i 7/70 o łącznej powierzchni 0,9893 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Spółdzielni Socjalnej „STARACHOWICZANKA”, - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 104 telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Print