Stypendia szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów)

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 15 września danego roku szkolnego

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pok. nr 17 oraz pod telefonami 41273 83 62 i 41 273 83 61

Podstawa prawna:
- Ustawa o systemie oświaty
- Regulamin 
- Zmiana  regulaminu z 9 października 2006 r.
- Zmiana regulaminu z 25 października 2007 r.

Do pobrania:
- wniosek
- oświadczenie o dochodach
- oświadczenie
- formularz - konto bankowe
- wzór wypełnienia wniosku  

Author: Łukasz Kosmala
lukasz.kosmala@starachowice.eu

Print