Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 23.02.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych
    w Starachowicach przy następujących ulicach:

  1. części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości przyległej, położonych w Starachowicach przy ul. Wąsika Kowalskiego (obręb 0003) - działka numer 1699/10 o powierzchni 0,0233 ha i działka numer
    1753 o powierzchni 0,0078 ha- kliknij treść zarządzenia

  2. lokalu użytkowego – garażu nr 22 o powierzchni użytkowej 13,95 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 3 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1264/10 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
odnośnie: pkt. 1 pok. 102 telefon nr 41 273-82-27, pkt 2 i 3 pok. 104 telefon nr 41 273-82-58.

 

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Print