Program odpracowania zaległości czynszowych

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego wprowadzony został „Program odpracowania zaległości czynszowych” dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Starachowice.

Program jest adresowany do osób korzystających z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych.

W ramach Programu wykonywane są drobne prace porządkowe, gospodarcze i usługowe świadczone na rzecz Gminy Starachowice lub gminnych jednostek organizacyjnych. Stawka jednostkowa brutto za wykonanie wymienionych prac porządkowych w ramach odpracowania długu wynosi 19,00 zł/godz. Wykonanie i rozliczenie wykonanego świadczenia zastępczego powoduje zmniejszenie zadłużenia za opłaty czynszowe wobec Gminy. Warunkiem koniecznym takiej formy spłaty zaległości jest bieżąca obsługa opłat czynszowych.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, a ma na celu ułatwienie wyjścia z zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Program ma na celu m.in.:

wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat czynszowych oraz wykazania gotowości do odpracowywania powstałych zaległości,

zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice,

ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych,

zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Z pomocy w ramach Programu mogą skorzystać osoby zamieszkujące na terenie Miasta Starachowice, z wyłączeniem:

właścicieli lokali;

osób mających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

osób, w stosunku do których zapadł wyrok o eksmisję i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Osoby zainteresowane udziałem w programie i skorzystaniem z tej formy odpracowania długu, składają pisemny wniosek do Referatem Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Druk wniosku o odpracowanie zadłużenia w załączeniu.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek w sprawie odpracowania zaległości czynszowych za korzystanie z lokalu gminnego.

Wykaz czynności do wykonywania w ramach świadczeń zastępczych.

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych, w formie świadczenia zastępczego (rzeczowego).

Zarządzenie nr 133/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15.03.2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu odpracowania zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Starachowice”

Autor: Grzegorz Jaroszek
grzegorz.jaroszek@starachowice.eu

Drukuj