Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Marta Cybulska
Pokój: 116 (I piętro)
tel.: 41-273-83-52
e-mail: marta.cybulska@starachowice.eu


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1. Przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

2. Opracowywanie planów audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Realizacja zadań audytowych, w szczególności:
1) ustalanie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego.
2) opracowywanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
3) prowadzenie bieżących akt audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych.
4) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego.

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Drukuj