BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Administracji i Kadr

Pracownicy Referatu Administracji i Kadr

Kierownik: Katarzyna Walendziak
Pokój: 223 (II piętro)
tel.: 41-273-83-15
e-mail: kadry@starachowice.eu

 
Alicja Kędzierska
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 223 (II piętro)
Tel: 41-273-83-15
 
Małgorzata Turaj - Jamroży
Stanowisko: inspektor
Pokój: 100
tel: 41-273-83-09
 
Agata Maciąg
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 223 (II piętro)
Tel: 41-273-83-15
 
Jerzy Krzemiński
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 116 (I piętro)
Tel: 41-273-83-52
e-mail: jerzy.krzeminski@starachowice.eu, obslugaurzedu@um.starachowice.pl

Tomasz Kukliński
Stanowisko: inspektor
Pokój: 116 (I piętro)
Tel: 41-273-83-52
e-mail: tomasz.kuklinski@starachowice.eu

Małgorzata Palpuchowska
Stanowisko: Pomoc Administracyjna
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: 41-273-83-86
e-mail: malgorzata.palpuchowska@starachowice.eu

Robert Smuga
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: 41-273-82-06
e-mail: robert.smuga@starachowice.eu
e-mail: bop@um.starachowice.pl

Małgorzata Zatorska
Stanowisko: sekretarka
Pokój: 127 (I piętro)
Tel: 41-273-82-09
e-mail: malgorzata.zatorska@starachowice.eu

Kamila Sprzączka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 124 (I piętro)
Tel: 41-273-82-02
e-mail: kamila.sprzaczka@starachowice.eu
e-mail: sekretariat@um.starachowice.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców

Agnieszka Krzepkowska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 1 (parter)
Tel: 41-273-83-30
e-mail: agnieszka.krzepkowska@starachowice.eu
e-mail: bom@um.starachowice.pl

Aleksandra Malesza
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 114 (I piętro))
Tel: 41-273-82-08
e-mail: aleksandra.malesza@starachowice.eu
e-mail: bom@um.starachowice.pl

Kancelaria Ogólna

Anna Maciąg
Stanowisko: pomoc administracyjna
Pokój: 126 ( I piętro)
Tel: 41-273-83-07
e-mail: anna.maciag@starachowice.eu
e-mail: kancelaria@um.starachowice.pl

Tadeusz Głowacki
Stanowisko: kierowca
Jarosław Bujnowski
Stanowisko: kierowca

Pracownicy obsługi technicznej

Marek Śmigielski: konserwator
Krzysztof Stępień: pracownik gospodarczy
Renata Minda
Anna Piłat
Krystyna Marcula
Grażyna Słowak
Dorota Gawłowska

 

Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego:
pokój: 1 (parter)
telefon: 41-273-83-30, 41-273-83-31
fax: 41-273-83-32
adres e-mail:
bom@um.starachowice.pl

Zapraszamy
Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców
W Urzędzie funkcjonujonuje rozwiązanie umożliwiające klientom posiadającym kwalifikowany podpis elektroniczny, przesyłanie pism do Urzędu pod adresem internetowym skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl oraz za pomocą portalu http://epuap.gov.pl/ na adres /umstarachowice/skrytka

W ramach biura utworzono trzy stanowiska, które świadczą nastepujące usługi:
Stanowisko 2 - Referat Podatków i Opłat
Stanowisko 3 - Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
Stanowisko 5 - Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych

Formularze przypisane do odpowiednich procedur administracyjnych:
Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Referat Administracji i Kadr
Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG)
Zezwolenia na alkohol
Transport Drogowy
Gospodarka Nieruchomościami
Gospodarka komunalna
Mieszkania Komunalne
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami
Architektura i Planowanie Przestrzenne
Podatki i Opłaty
Sprawy meldunkowe i dowodowe
Stypendia, nagrody i wyróżnienia
Urząd Stanu Cywilnego

 

Do zadań Referatu Administracji i Kadr należy:

1. Wykonywanie, w zakresie zleconym zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, samorządu oraz referendów, w tym ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zapewnienie ich wyposażenia na czas wyborów i referendów, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wybory i referenda.
2. Prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz spraw związanych z ich wykonaniem.
3. Techniczna obsługa konferencji, narad i spotkań organizowanych przez Urząd.
4. Zapewnienie czystości i estetyki w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą sprzątaczek, pracowników gospodarczych oraz konserwatorów.
5. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem uroczystości i okolicznościowych spotkań organizowanych przez Urząd.
6. Organizowanie i dokumentowanie pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
7. Prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
8. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta, publikacja zarządzeń na stronie BIP Urzędu.
9. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta.
10. Koordynowanie i wprowadzanie danych do systemu sprawozdań GUS.
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej i samorządowej.
12. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w związkach i stowarzyszeniach.
13. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań, analiz, ankiet.
14. Obsługa techniczno - organizacyjna posiedzeń kolegium Prezydenta Miasta oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.
15. Załatwianie spraw nietoczących się w trybie postępowania administracyjnego i nieobjętych zakresem zadań innych komórek organizacyjnych urzędu.
16. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych.
17. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Prowadzenie Rejestru Wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz Rejestru Wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
19. Zadania w zakresie obsługi i prowadzenia Biura Obsługi Mieszkańców:
1) Udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz strukturze organizacyjnej Urzędu.
2) Udostępnianie formularzy wniosków dotyczących załatwiania spraw w Urzędzie.
3) Udostępnianie materiałów promujących Miasto.
4) Przyjmowanie adresowanych do Urzędu podań, pism, skarg i wniosków.
5) Dekretacja dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych.
6) Obsługa stanowiska przyjmowania i potwierdzania odbioru dokumentów elektronicznych Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
21. Zadania w zakresie obsługi i prowadzenia Kancelarii Ogólnej:
1) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
2) Dekretacja dokumentów w obiegu elektronicznym do poszczególnych komórek organizacyjnych.
3) Wykonywanie usług kserograficznych na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu.
4) Dystrybucja prasy w Urzędzie.
5) Prowadzenie magazynu administracyjnego.
22. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
23. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników.
24. Przygotowanie planu urlopów.
25. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
26. Współpraca z inspektorem BHP.
27. Bieżąca współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
28. Zarządzanie szkoleniami pracowników urzędu.
29. Budowa ścieżek kariery pracowników.
30. Prowadzenie archiwum Urzędu Miejskiego.
31. Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi w urzędzie.
32. Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, analizą i przechowywaniem oświadczeń majątkowych.
33. Publikacja oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia na stronie BIP.
34. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu na rzecz stałej aktualizacji treści gminnych portali internetowych.
35. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice.
36. Prowadzenie gospodarki transportem samochodowym urzędu, w tym:
1) prowadzenie ewidencji samochodów służbowych,
2) prowadzenie ewidencji kart drogowych,
3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowców samochodów służbowych.
37. Sprawowanie zarządu nad budynkami administracyjnymi oraz gospodarka lokalami biurowymi Urzędu wraz z zabezpieczeniem mienia Urzędu.
38. Planowanie i prowadzenie inwestycji i remontów budynków administracyjnych Urzędu, sprawowanie nadzoru nad realizacją tych zadań oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.
39. Prowadzenie spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.
40. Zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, prasy, książek, literatury fachowej, druków i formularzy, zakup sprzętu i urządzeń biurowych.
41. Prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych Urzędu i Gminy.

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję