Apel do najemców lokali handlowych

Apelujemy do właścicieli lokali handlowych zlokalizowanych na terenie miasta o większą uwagę przy zawieraniu umów najmu z kontrahentami.


Jak zabezpieczyć się na wypadek prowadzenia w wynajmowanym lokalu działalności sprzecznej z prawem?
Podczas zawierania umowy najmu lokalu konieczne jest dokładne sprawdzenie potencjalnego najemcy w powszechnie dostępnych rejestrach przedsiębiorców (KRS, CEIDG), zażądanie odpowiednich pełnomocnictw w celu upewnienia się, że druga strona umowy na pewno jest tym za kogo się podaje.
Ponadto, aby ustrzec się przed wynajęciem lokalu do działalności sprzecznej z prawem w umowie najmu powinny znaleźć się następujące zapisy:
Lokal będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności handlowej w następującej branży...
Zmiana branży handlowej wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej
Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), z winy Najemcy w przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności:
a) z powodu używania lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem,
b) w przypadku prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, produktami lub substancjami, których obrót jest sprzeczny z przepisami prawa.

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Drukuj