Zasoby mieszkaniowe Gminy Starachowice

Pracownicy UM odpowiedzialni za administrowanie zasobami lokalowymi Gminy Starachowice

Kierownik: Janusz Twardowski
Pokój: 8 (parter)
tel: 41-273-82-51
email: lokalowy@starachowice.eu

Ewa Orczyk
Stanowisko: inspektor
Pokój: 5 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: ewa.orczyk@starachowice.eu

Wiesława Rafalska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 5 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: wieslawa.rafalska@starachowice.eu

Igor Klar
Stanowisko: inspektor
Pokój: 5 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: igor.klar@starachowice.eu

Grzegorz Jaroszek
Stanowisko: inspektor
Pokój: 10 (parter)
Tel: 41-273-82-54
e-mail: grzegorz.jaroszek@starachowice.eu

Akty prawne

UCHWAŁA NR II/5/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/14/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 Do zadań pracowników odpowiedzialnych za administrowanie zasobami lokalowymi Gminy Starachowice należy:

1. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.

2. Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków najemców oraz zarządców i ich załatwianie.

3. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych i usuwanie awarii.

4. Sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb remontowych zarządzanych nieruchomości.

5. Realizacja napraw, remontów i konserwacji na podstawie zawartych umów oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych robót.

6. Nadzór nad wykonywaniem usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz terenów przynależnych.

7. Prowadzenie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w administrowanym zasobie.

7. Prowadzenie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w administrowanym zasobie.

8. Ubezpieczenie i szacowanie szkód powstałych z przyczyn losowych objętych ubezpieczeniem ogólnym oraz szkód zgłaszanych przez mieszkańców w ramach ubezpieczeń indywidualnych.

9. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wykupu lokalu na własność i jej przekazanie nowemu zarządcy.

10. Przygotowywanie oraz przeprowadzanie przetargów na wynajem gminnych lokali użytkowych.

11. Przygotowywanie i nadzór nad właściwym rozliczeniem kosztów energii cieplnej elektrycznej, ustalanie opłat – zaliczek na: co, cw, wodę i ścieki.

12. Kompleksowa realizacja zadań związanych z rozliczeniami finansowymi gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

13. Reprezentowanie Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

14. Sporządzenie list mieszkaniowych we współpracy z radnymi Rady Miejskiej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji społeczno-samorządowych.

15. Dokonywanie zamian wzajemnych lokali z urzędu lub na wniosek najemców.

16. Kształtowanie polityki czynszowej w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz w zakresie spraw lokatorów zamieszkujących na podstawie decyzji administracyjnej w domach prywatnych.

17. Rejestracja, realizacja wyroków sądowych o eksmisję z mieszkań komunalnych, spółdzielczych i powództwa prywatnego oraz współpraca w tym zakresie z komornikiem sądowym.

18. Prowadzenie ewidencji meldunkowej w zasobie lokalowym w zakresie ruchu ludności, zmian w wymiarze czynszu, uprawnień i tytułów prawnych do mieszkań, kwalifikacji wniosków do wynajmu, zamian.

19. Potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego do czynszu w zasobie lokali zarządzanych przez gminę.

20. Realizacja i nadzorowanie programu odpracowania zaległości czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Starachowice.

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Drukuj