Stypendia szkolne 2016/2017

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje, że do dnia 15.09.2016 przyjmowane są wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia – termin składania wniosków 15.10.2016.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów)

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pok. nr 17 oraz pod telefonami 41 273 83 62 i 41 273 83 61

Autor: Recenzenci

Drukuj