OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 września 2016 r.

Na podstawie Art. 6, pkt 2 Ustawy o rewitalizacji

z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777)

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ZAWIADAMIA

o rozpoczęciu konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz działań społecznych dotyczących Parku Miejskiego

w Starachowicach.

Podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 16 września 2016 r. do dnia 16 października 2016 r. do godz. 16:00.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz działań społecznych dotyczących Parku Miejskiego w Starachowicach.

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do udziału

w planowanych działaniach partycypacyjnych zgodnie z informacjami i harmonogramem, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach

w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Park Miejski

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Starachowice (www.bip.um.starachowice.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach (www.starachowice.eu) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Prezydent Miasta Starachowice

Marek Materek

Autor: Recenzenci

Drukuj