BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

p. o. kierownika: Kazimierz Sławek
pokój: 121 (I piętro)
tel: (41) 273-82-00 wew. 341
e-mail: komunalny@starachowice.eu, kazimierz.slawek@starachowice.eu


Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Karolina Wasilewski
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: (41) 273-82-42
e-mail: karolina.wasilewski@starachowice.eu

Eliza Strzelec
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: (41) 273-82-42
e-mail: eliza.strzelec@starachowice.eu

Stanisław Drygulski
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: (41) 273-82-42
e-mail: stanislaw.drygulski@starachowice.eu

Wojciech Kryj
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: (41) 273-82-42
e-mail: wojciech.kryj@starachowice.eu

Maciej Kiciński
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: (41) 273-82-99
e-mail: maciej.kicinski@starachowice.eu

Jolanta Rafalska
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: (41) 273-82-99
e-mail: jolanta.rafalska@starachowice.eu

Robert Adamczyk
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: (41) 273-82-34
e-mail: robert.adamczyk@starachowice.eu

Maria Derra
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: (41) 273-82-34
e-mail: maria.derra@starachowice.eu

Monika Kaczór
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: (41) 273-82-32
e-mail: monika.kaczor@starachowice.eu

Katarzyna Mazur
stanowisko: inspektor
pokój: 122 (I piętro)
tel: (41) 273-82-32
e-mail: katarzyna.mazur@starachowice.eu

Tomasz Szafarczyk
stanowisko: inspektor
pokój: 122 (I piętro)
tel: (41) 273-82-32
e-mail: tomasz.szafarczyk@starachowice.eu


Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska należy:

  1. Opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony gminnych dróg publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
  2. Utrzymanie oraz remonty nawierzchni gminnych dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
  3. Organizacja wykonywania na drogach gminnych robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
  4. Koordynowanie robót w pasie drogowym.
  5. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z gminnych dróg publicznych.
  6. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu w związku z zajęciem pasa drogowego.
  7. Rozpatrywanie spraw związanych z przebudową lub remontem obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
  8. Opiniowanie usytuowania ogrodzeń nieruchomości w odniesieniu do pasa drogowego.
  9. Rozpatrywanie spraw związanych ze zmniejszeniem wymaganej przepisami odległości usytuowania obiektu budowlanego przy drodze.
  10. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, decyzji o warunkach zabudowy na poszczególnych etapach jej powstawania.
  11. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  12. Zarządzanie gminnymi parkingami płatnymi.
  13. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach.
  14. Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych.
  15. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych.
  16. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  17. Opiniowanie wniosków w sprawie przebiegu istniejących dróg powiatowych oraz zaliczania ich do tej kategorii.
  18. Przeprowadzanie procedur związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalaniem przebiegu istniejących dróg gminnych.
  19. Wskazywanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków autobusowych, parkingów oraz oznakowania dróg gminnych.
  20. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
  21. Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
  22. Letnie i zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i innych terenów.
  23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
    1. tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,
    2. nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
    3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu,
    4. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
    5. ewidencja i sprawozdawczość zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.
  24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, w tym:
    1. wydawanie wymaganych opinii i uzgodnień,
    2. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
    3. monitoring składowiska odpadów komunalnych Marcinkowie.
  25. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
    1. program ochrony środowiska,
    2. wydawanie opinii i uzgodnień,
    3. kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami,
    4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku.
  26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. zagadnień:
    1. pomniki przyrody,
    2. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
  27. Wydawanie nakazów i zezwoleń oraz nadzór i kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz stosunków wodnych, w tym:
    1. zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stanu wody na gruncie,
    2. nakazywanie przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na gruntach sąsiednich.
  28. Wydawanie zezwoleń w zakresie:
    1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
    2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
    3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
    4. hodowli lub utrzymania psów ras uznanych za agresywne.
  29. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.
  30. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta.
  31. Gospodarowanie środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  32. Edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody.
  33. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach nieruchomości należących do gminy.
  34. Dekorowanie miasta przed świętami i rocznicami.
  35. Prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową (utrzymanie i inwentaryzacja).
  36. Konserwacja i utrzymanie rowów i przepustów w drogach gminnych.
  37. Wydawanie zezwoleń i warunków na włączenie się do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz opiniowanie w tym zakresie projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  38. Utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej wraz z zagospodarowaniem i rozbudową terenów zieleni podległych gminie w tym zieleni przydrożnej.
  39. Zagospodarowanie i rozbudowa terenów zieleni miejskiej.
  40. Zarządzanie szaletami miejskimi.
  41. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
  42. Czuwanie nad stanem grobów wojennych.
  43. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych.
  44. Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
  45. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  46. Rozpatrywanie spraw dotyczących przypadków znęcania się nad zwierzętami.
  47. Ustawianie, utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych.
  48. Utrzymanie obiektów małej architektury tj. placów zabaw, fontann, ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych.
  49. Rozmieszczanie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów.

 

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję