BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Kierownik: Szymon Jarosz
Pokój: 204 (II piętro)
Tel: 41 273-82-11
e-mail: nieruchomosci@starachowice.eu
Zapraszamy
Poniedziałek - 7.30 - 16.30
Wtorek - Piątek - 7.30 - 15.30

Pracownicy Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Agnieszka Koniarz
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 204 (II piętro )
tel: 41 273-82-12
e-mail: agnieszka.koniarz@starachowice.eu

Stanisław Kaczorek
Stanowisko: Inspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41 273-82-15
e-mail: stanislaw.kaczorek@starachowice.eu

Marek Duda
Stanowisko: Inspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41 273-82-15
e-mail: marek.duda@starachowice.eu

Jan Huszno
Stanowisko: Inspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41 273-82-15
e-mail: jan.huszno@starachowice.eu

Elżbieta Łaganowska
Stanowisko: Inspektor
Pokój 215 (II piętro )
tel: 41 273-82-13
e-mail: elzbieta.laganowska@starachowice.eu

Renata Nowak
Stanowisko: Inspektor
Pokój 215 (II piętro )
tel: 41 273-82-13
email: renata.nowak@starachowice.eu

Małgorzata Twardowska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 204 (II piętro )
tel: 41 273-82-15
e-mail: malgorzata.twardowska@starachowice.eu

Renata Turek
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro )
tel: 41 273-82-20
e-mail: renata.turek@starachowice.eu

Grażyna Dróźdż
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro )
tel: 41 273-82-20
e-mail: grazyna.drozdz@starachowice.eu

Krzysztof Jaśkiewicz
Stanowisko: Inspektor
Pokój 101 (I piętro )
tel: 41 273-82-21
e-mail: krzysztof.jaskiewicz@starachowice.eu

Jeremi Kiełek
Stanowisko: Inspektor
Pokój 101 (I piętro )
tel: 41 273-82-21
e-mail: jeremi.kielek@starachowice.eu

Grażyna Winiarska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro )
tel: 41 273-82-27
e-mail: grazyna.winiarska@starachowice.eu

Justyna Malicka
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro )
tel: 41 273-82-27
e-mail: justyna.malicka@starachowice.eu

Joanna Jakubowska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 104 (I piętro )
tel: 41 273-82-58
e-mail: joanna.jakubowska@starachowice.eu

Marek Uliński
Stanowisko: Inspektor
Pokój 104 (I piętro )
tel: ( 0-41 ) 273-82-58
e-mail: marek.ulinski@starachowice.eu

Agnieszka Mergaska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 104 (I piętro )
tel: ( 0-41 ) 273-82-58
e-mail: agnieszka.mergalska@starachowice.eu

Barbara Filipczak
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro )
tel: ( 0-41 ) 273-82-20

 Do zadań Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami należy:

1. Określanie kierunków i prowadzenie polityki przestrzennej miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i województwa oraz strategii rozwoju gminy.
2. Ustalanie przeznaczenia terenów i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
3. Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta oraz wniosków w sprawie opracowania planów i ich zmian.
4. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta i jego zmian.
5. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.
6. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach m.in. projektów planów, planów raportów oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, decyzji wymagających udziału społeczeństwa.
7. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenów.
8. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy.
9. Wydawanie decyzji środowiskowych.
10. Regulowanie stanu prawnego gruntów podlegających komunalizacji.
11. Prowadzenie postępowań w zakresie:
a. podziału nieruchomości,
b. rozgraniczenia nieruchomości,
c. scalania i podziału nieruchomości,
d. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e. numeracji budynków i nadawania nazw ulicom,
f. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
12. Prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą oraz monitorowanie wtórnego obrotu tymi lokalami.
13. Monitorowanie sprzedaży nieruchomości przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
14. Nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycyjne.
15. Prowadzenie postępowań w sprawach pierwokupu.
16. Udzielanie zezwoleń na zakładanie urządzeń infrastruktury technicznej.
17. Przekazywanie środków trwałych na rzecz innych jednostek.
18. Prowadzenie zadań z zakresu udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych.
19. Ustalanie opłat planistycznych i adiacenckich.
20. Wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.
21. Wnioskowanie o wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy.
22. Prowadzenie ewidencji środków trwałych gminy.

Autor: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję