BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 II KADENCJA

2017 - 2020

 

Więcej informacji już wkrótce

 

I KADENCJA

2015-2017

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Starachowice do realizacji zadań określonych w art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym
1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach.
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Starachowice.
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących następujące obszary działalności pożytku publicznego:
a) pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.
c) pozostałe obszary wymienione w art. 4 ust. l ustawy.

Kadencja Rady trwa 2 lata

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

-opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
-opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Piotr Babicki

mail: babicki.piotr@gmail.com

tel. 530-787-007

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję